VEDTÆGTER FOR HJÆLPETJENESTEN I  KALUNDBORG.

 

 

§  1. Navn


Foreningens navn er HJÆLPETJENESTEN I  KALUNDBORG.


§  2. Hjemsted


Foreningen har hjemsted på aktivitetscenteret Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg.


§  3. Formål


Foreningens formål er frivilligt socialt arbejde.


§  4. Medlemskab


Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlems-betingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende kan stemme for eksklusionen.


§  5. Generalforsamling


Generalforsamlingen er øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.


Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag (offentliggørelse i lokalpresse, skriftlig udsendelse eller pr. mail til medlemmerne). Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetæller
 5. Formandens beretning
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Budget - til orientering
 8. Valg til bestyrelsen, 2 på valg i lige år, 3 på valg i ulige år. Alle vælges for 2 år ad gangen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen, 1 på valg i lige år, 1 på valg i ulige år. Vælges for 2 år ad gangen.
 10. Valg af 2 bilagskontrollanter – afgår hver andet år
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Alle medlemmer kan opstilles til tillidsposter.


 Afstemninger træffes ved simpel flertal af de fremmødte medlemmer, jfr. § 7. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem forlanger skriftlig afstemning.


§  6. Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog senest 21 dage efter den ordinære generalforsamling. Afstemninger følger reglerne for § 5 og §7.


§  7. Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.


Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller  ekstraordinær generalforsamling.


§  8. Bestyrelsen


I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 + 2 suppleanter. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.


Bestyrelse og suppleanter vælges for 2 år ad gangen :


2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år

  3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år


Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Genvalg kan finde sted.


På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 9, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.


Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.


Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.


Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.


Bestyrelsen træffer beslutningerne ved simpel flertal. Afstemningerne sker ved håndsoprækning med mindre et medlem begærer skriftlig afstemning.


§  9. Regnskab


Regnskabet følger kalenderåret.


Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Foreningens formue skal stå i et pengeinstitut, som formand og kasserer har fuldmagt til.


Inden fremlæggelsen på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af 2 bilagskontrollanter. De har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.


§ 10. Tegningsret


Bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen udadtil.


§ 11. Opløsning af foreningen


Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamling – en ordinær – og ekstraordinær generalforsamling.


Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer (2/3 af de fremmødte) stemmer for forslaget på de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.


I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening med et lignende formål og aktivitet eller en almennyttig forening.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 11. marts 2024.

unsplash